WYDAWNICTWO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W ŁODZI
CZASOPISMO NAUKOWE „STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO”

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego logo

Skład Rady Naukowej | Redakcja | Informacje dla Autorów | FORMULARZ ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU | Procedura recenzowania | English

Informacje o czasopiśmie:

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO to czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do teoretyków praz praktyków ekonomii i zarządzania, a więc do pracowników naukowych, studentów wyższych uczelni, a także przedstawicieli życia gospodarczego kraju i regionów. Czasopismo stanowi forum wymiany poglądów w zakresie szeroko rozumianych problemów ekonomii, zarządzania, finansów i prawa.  Ambicją Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi jest wydawanie czasopisma charakteryzującego się zarówno wysokim poziomem merytorycznym, jak i stosunkowo krótkim cyklem wydawniczym.

Wysoki poziom merytoryczny gwarantuje:
 • recenzja wydawnicza wykonana przez pracowników naukowych;
 • Rada Naukowa złożona z wybitnych specjalistów nauk ekonomicznych;
 • ustanowienie funkcji redaktorów tematycznych, redaktora językowego oraz redaktora statystycznego.

Wydawnictwo publikuje opracowania z zakresu szeroko rozumianych problemów ekonomii, zarządzania, finansów i prawa. Mogą to być opracowania dotyczące problemów regionu łódzkiego, jak i poświęcone innej problematyce (związanej z regionem lub do wykorzystania na potrzeby regionu łódzkiego). W wydawnictwie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym, jak i prezentujące wyniki badań empirycznych.

Pozostałe informacje:

 • Nr ISSN: 1897-7480
 • Czasopismo naukowe punktowane na liście MNiSW (7 punktów), Część B, poz. 1707 – Lista B czasopism punktowanych 2015
 • Wersja pierwotna czasopisma: papierowa drukowana
 • Czasopismo ukazuje od 2007 roku (co najmniej jeden numer w roku).
 • Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journals Master List oraz BazEkon

 


OTWARTY NABÓR ARTYKUŁÓW DO CZASOPISMA
szczegółowe informacje poniżej w sekcji „Informacje dla Autorów”


Skład Rady Naukowej czasopisma:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska – Przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Jan Gajda
 3. Prof. dr hab. Jerzy Gajdka
 4. Prof. dr hab. Bogdan Gregor
 5. Prof. dr hab. Tadeusz Janusz
 6. Prof. dr hab. Stefan Krajewski
 7. Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 8. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 9. Prof. dr hab. Lucyna Lewandowska
 10. Prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš
 11. Prof. dr hab. Jacek Otto
 12. Prof. dr hab. Bogdan Piasecki
 13. Prof. dr hab. Tatyana Polajeva
 14. Prof. dr hab. Stanisław Rudolf
 15. Prof. dr hab. Edward Stawasz
 16. Prof. dr hab. Janina Witkowska
 17. Prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 18. Dr Daniel Stos

Skład Redakcji:

Redaktor naczelny: Dr hab. inż. Marek Matejun

Redaktorzy tematyczni:

Dr hab. Anna Adamik – Relacje międzyorganizacyjne i społeczna odpowiedzialność biznesu
Dr Joanna Fila – Finanse i rachunkowość
Prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz – Ekonomia i polityka gospodarcza
Dr Janusz Kornecki – Innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
Dr Franciszek Sitkiewicz – Przedsiębiorczość i finansowanie firm
Prof. dr hab. Adam Sadowski – Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Dr Katarzyna Skorupińska – Stosunki przemysłowe i zarządzanie zasobami ludzkimi

Redaktor językowy: Dr Mateusz Poradecki

Redaktor statystyczny: Dr Justyna Wiktorowicz

Sekretarz: Mgr Anna Piliszek

Informacje dla Autorów:

 • Zapraszamy do nadsyłania artykułów do najbliższego numeru czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
 • Artykuły można zgłaszać zarówno w języku polskim, jak również angielskim. W przypadku zgłoszenia artykułu w języku angielskim – w miarę możliwości – prosimy również o przesłanie polskiej wersji tekstu.
 • Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego poniżej:

Formularz zgłoszenia artykułu do czasopisma

 • Tekst artykułu prosimy przygotować w szablonie edytorskim. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad edycji oraz długości tekstu (do 10 stron). Artykuły nie spełniające wymagań redakcyjnych będą zwracane Autorom do korekty.
 • Tekst artykułu należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@pte.lodz.pl
 • Koszt publikacji jednego artykułu wynosi 492,00zł brutto (400zł netto). Wpłaty należy dokonać na wezwanie redakcji na konto:

PTE O/Łódź ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź PKO BP I O/Łódź 55 1020 3352 0000 1602 0106 9681

 • Pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej są zwolnieni z opłaty na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie publikacji. Obecnie trwają rozmowy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w celu podpisania podobnej umowy. Pracowników i doktorantów z Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prosimy o kontakt z władzami Uczelni w celu ustalenia ew. możliwości dofinansowania publikacji.
 • Autorzy otrzymują 1 egzemplarz autorski.
 • Dodatkowych informacji udzielamy również pod nr telefonu: 42 632 44 20.
 • Od 2013 roku wprowadzono dodatkowe procedury zabezpieczające przed niekorzystnymi zjawiskami w nauce: „ghostwriting” oraz „guest authorship”. Zjawisko „ghostwriting” zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w artykule. Zjawisko „guest (honorary) authorship” zachodzi wówczas, gdy udział któregokolwiek autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem artykułu. Zjawiska te są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki ich występowania w artykułach zgłaszanych do „Studiów Ekonomicznych Regionu Łódzkiego” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie  ponadto dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Aby przeciwdziałać występowaniu tych zjawisk wymagamy ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji na temat procentowego wkładu poszczególnych Autorów w przygotowanie artykułu (kto jest autorem koncepcji artykułu, opracowania teoretycznego, założeń badawczych i metod, realizacji badań, analizy wyników oraz sformułowania wniosków, ew. inny wkład). Informacje te podawane są w elektronicznym formularzu zgłoszenia artykułu. Celem tych działań jest zapewnienie etycznej postawy pracowników naukowych oraz najwyższych standardów redakcyjnych naszego czasopisma. Liczymy na zrozumienie i współpracę Autorów w tym zakresie.
 • Wszystkie zgłaszane artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji
w „Studiach Ekonomicznych Regionu Łódzkiego” PTE Oddział w Łodzi

1. Zgłoszenie i przysłanie artykułu do Redakcji Czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Autora/Autorów na wszczęcie procedury recenzowania.

2. Wstępnej oceny artykułu i wyboru Recenzentów dokonuje Redaktor Naczelny w konsultacji z Redaktorami tematycznymi.

3. Artykuł jest przekazywany dwóm wyznaczonym Recenzentom przez Sekretarza Wydawnictwa z zachowaniem zasady „double-blind review proces” (Recenzent nie zna nazwiska Autora/Autorów publikacji, Autor/Autorzy nie znają nazwiska Recenzenta). Recenzja każdego artykułu dokonywana jest w oparciu o szablon recenzji.

4. Recenzja musi mieć formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i jest przechowywana w dokumentach Wydawnictwa.

5. Kopia recenzji, bez ujawniania nazwiska Recenzenta, przekazywana jest Autorowi/Autorom przez Sekretarza Wydawnictwa PTE Oddział w Łodzi. Autor/Autorzy ma obowiązek ustosunkowania się do zawartych w recenzji uwag oraz poprawy artykułu jeżeli takie są zalecenia Recenzenta. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.

6. Lista Recenzentów Współpracujących w minionym roku z Redakcją Zeszytu Naukowego, bez wskazywania tytułów recenzowanych artykułów, zamieszczana jest poniżej.

Lista Recenzentów współpracujących

Rok 2015:

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), prof. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Iwona Czechowska (Uniwersytet Łódzki), dr Magdalena Dolata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Marta Domagalska-Grędys (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), prof. dr hab. Tadeusz Falencikowski (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Elżbieta Jędrych (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), prof. dr hab. Andrzej Kozina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Maciej Kozłowski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki), dr Kamila Malewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Marta Moczulska (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jacek Otto (Politechnika Łódzka), dr Marcin Ratajczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr Joanna Samul (Politechnika Białostocka), dr Witold Szumowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Piotr Walentynowicz (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Przemysław Zbierowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Rok 2014:

Dr Anna Adamik (Politechnika Łódzka), dr Izabela Bednarska-Wnuk (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Aurelia Bielawska (Uniwersytet Szczeciński), dr Leszek Bohdanowicz (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Iwona Czechowska (Uniwersytet Łódzki), dr Magdalena Dolata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Katarzyna Januszkiewicz (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Elżbieta Jędrych (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Maciej Kozłowski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Teresa Łuczka (Politechnika Poznańska), dr Kamila Malewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Marta Moczulska (Uniwersytet Zielonogórski), dr Marcin Ratajczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), dr Izabella Steinerowska-Streb (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Witold Szumowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Anna Walecka (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka).

Rok 2013:

Prof. dr hab. Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Iwona Czechowska (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher (Uniwersytet Łódzki), dr Maciej Kozłowski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Wojciech Nowak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Jacek Otto prof. PŁ (Politechnika Łódzka), dr inż. Katarzyna Szymańska (Politechnika Łódzka), prof. zw. dr hab. Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Janina Witkowska (Uniwersytet Łódzki).

Rok 2012:

Dr Anna Adamik (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska (Politechnika Łódzka), dr hab Szymon Cyfert prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Joanna Cygler (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Wojciech Czakon prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr hab Janusz Czekaj prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. inż. Ryszard Grądzki prof. PŁ (Politechnika Łódzka), prof. zw. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka), dr hab. Dagmara Lewicka prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr inż. Marek Matejun (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański), dr hab. Jacek Otto prof. PŁ (Politechnika Łódzka), prof. zw. dr hab. Cezary Suszyński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Rok 2011:

Prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka), prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk (Uniwersytet Łódzki), 4. dr hab. Jacek Otto prof. PŁ (Politechnika Łódzka), prof. nadzw. dr hab. Danuta Stawasz (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak), prof. zw. dr hab. Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Janina Witkowska (Uniwersytet Łódzki).

 

Do pobrania:

Szablon edycyjny artykułu

Szablon recenzji artykułu

Pełne wersje numerów czasopisma do pobrania:

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 19/2015
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 18/2015
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 17/2015
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 16/2015

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 15/2014
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 14/2014
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 13/2014
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 12/2014

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 11/2013
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 10/2013
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 9/2013

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 8/2012
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 7/2012

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 6/2011
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 5/2011

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 4/2010

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 3/2009

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 2/2008

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 1/2007

Do chwili obecnej ukazały się następujące numery wydawnictwa:

ECONOMIC STUDIES  OF LODZ REGION

 ECONOMIC STUDIES  OF LODZ REGION is a nationwide scientific journal, addressed to the theorists and practitioners of economics and management, and thus to academics, university students and representatives of the economic life of the country and the regions. The journal provides a forum for exchanging views on the wider issues of economics, management, finance and law. The ambition of the Polish Economic Society Branch in Łodz is to issue a journal which is characterized by both a high level of content and a relatively short release cycle.

High professional level is warranted by:

 • the publishing review done by researchers,
 • the Scientific Board composed of eminent specialists in economic sciences,
 • the introduction of the thematic editors, linguistic editor and statistics editor.

 

The publishing house publishes papers in the field of the wider issues of economics, management, finance and law. These include the studies on the issues of the Lodz region and those dedicated to other issues (related to the region or to be used for the needs of the Lodz region). The publishing house features theoretical articles, as well as those presenting results of empirical research.

Other information:

 • ISSN: 1897-7480
 • Scientific journal on the list of the Ministry of Science and Higher Education (7 points), Part B, item 1707
 • The original version of the journal: printed on paper
 • The journal has been published since 2007 (at least one issue per year).
 • The journal is indexed in the database Index Copernicus Journals Master List and BazEkon